Zbyněk Škvor
Vzdělání
 Ostatní Škvoři
 

Vzdělání - Education

rok titul
1976 - Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků , Lupáčova ul., Praha Basic school with extended education in foreign languages, Lupacova street, Praha
1980 výuční list Elektromechanik, METRO Praha (dnes SOU-SPŠ Electromechanics, METRO Praha 
1980 maturita
1985 Ing.  ČVUT FEL, obor radiotechnika, specializace mikrovlnná technika. Diplomovápráce na téma Lékařské aplikace vf. energie Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering- Radioelectronics, Microwaves. Thesis: Medical applications of RF energy
1994 CSc. ČVUT FEL, obor radioelektronika, kandidátská disertační práce s názvemMetodapřímek Ph.D., Czech Technical University in Prague, Radioelectronics. PhD. Thesis: Method of Lines
1998 Doc. ČVUT FEL, obor radioelektronika, habilitační práce Nové metody vektorového měření Ass. Professor, habilitation thesis: Novell vector measurement methods
2002 Prof. ČVUT FEL, obor teoretická elektrotechnika, přednáška před vědeckou radou nazvaná Výpočetní technika a elektromagnetické pole. PrezidentVáclav Havel mne jmenoval profesorem dne 1. listopadu 2002. Professor, lecture named Computer technology and electromagnetics

 kopie dokladů - document copies

Další kurzy - Other courses

rok
1984 Státní zkouška z jazyka anglického English profficiency state exam
1991
Návrh mikrovlnných obvodů (Besser Associate, dvojdenní kurz) Microwave circuit design (Two day short course by Besser associate)
1998
Management vědy a výzkumu (IEEE Engineering Management Society) Management in research and development (Two day short course by IEEE Engineering Management Society)Stránku spravuje  Zbyněk . Datum poslední revize: 25. února 2003.
Page kept by  Zbyněk . Last revised February 25, 2003.